Ciljevi udruženja

Udruženje Centar za društvena istraživanja, tranzicijsku pravdu i demokratiju – Istina i  pravda

 Osnovni cilјevi Udruženja:

 • motivisanje, edukacija i uklјučivanje stručnjaka, posebno mladih u procese planiranja, organizovanja i provođenja empirijskih istraživanja i analiza društvenih pojava, procesa i problema;
 • sakuplјanje informacija i dokumenata, na interdisciplinarni način, pokrivajući, istorijske, pravne, sociološke, demografske, politološke i druge aspekte, kako bi se na sveobuhvatan način prikazali i dokumentovali ratni zločini i njegove poslјedice;
 • provođenje istraživanja, sakuplјanje, obrada i objavlјivanje demografskih informacija o rasporedu naselјenosti i kretanju srpskog stanovništva;
 • stvaranje uslova za ostvarivanje kulturnih potreba i interesa članova Udruženja, izučavanje i njegovanje istorije, jezika, književnosti, umjetnosti, tradicije i običaja srpskog naroda, konzerviranje, čuvanje, obilјežavanje i dokumentovanje svih materijalnih i duhovnih dokaza našeg postojanja;
 • pokretanje incijativa prema nadležnim institucijama i organizacijama za postavlјanje memorijala, spomenika i obilјežavanje značajnih istorijskih događaja i ličnosti iz srpske istorije, kao razvoj i doprinos kulturi sjećanja;
 • djelovanje protiv svih oblika demonizacije, satanizacije i diskriminacije srpskog naroda;
 • djelovanje protiv korišćenja predrasuda i stereotipa u karakterizaciji srpskog naroda i upotrebe jezika mržnje u javnom prostoru koji može imati za poslјedicu zločine iz mržnje;
 • zalaganje i podržavanje procesa tranzicijske pravde, uspostavlјanja vladavine prava i izgradnje demokratskog i pravedenog društva;
 • promovisanje i podržavanje procesa izgradnje mira, povjerenja i ravnopravnosti;
 • raditi na promociji aktivnog učešća građana/ki u lokalnoj i široj zajednici na promociji i zaštiti lјudskih prava, razvoju demokratije, procesima pomirenja i u ostvarivanju jednakopravnosti naroda u svim oblastima;
 • zalaganje za poštovanje lјudskih prava u skladu sa Ustavom i konvencijama i rad na sakuplјanju informacija o stanju lјudskih prava;
 • zalaganje za ravnopravnost polova i veću ulogu žena i mladih u društvu;
 • izrada saopštenja, rifleta, brošura, monografija, knjiga, i ostalih štampanih i audio-vizuelnih sadržaja u svrhu ostvarivanja cilјeva i djelatnosti u skladu sa zakonom;
 • organizovanje naučnih konferencija, okruglih stolova i javnih tribina radi promocije rezultata rada Udruženja;
 • provođenje edukacije za rad u oblastima promocije i zaštite lјudskih prava, demokratizacije, tranzicijske pravde, istine i pomirenja;
 • rad na jačanju kapaciteta nevladinog sektora u lokalnoj i široj zajednici;
 • saradnja sa drugim nevladinim organizacijama, organizacijama i institucijama na realizaciji programskih cilјeva, razmjeni iskustva i afirmisanju cilјeva Udruženja, a sve u skladu sa Zakonom.